• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
English (United Kingdom)

Renoveringar och andra arbeten

Vinterarbeten 95 - 96

Under vintern 1995-96 gjordes stora och omfattande arbeten och ingrepp på vår ångare BOHUSLÄN. Allt skedde dock med största möjliga hänsyn till museala aspekter. Det sedan flera år överhängande bytet till nytt toalettsystem har efter många om och men slutligen måst utföras efter fåfäng förhoppning om dispens. Ambitiösa och sofistikerade koncept för olika system hade redan tidigare arbetats fram för att ha i beredskap den dag vi blev tvugna att ersätta de gamla toaletterna.


Nya toaletter 
Det vacuumsystem vi slutligen bestämde oss för och som visade sig vara mest ekonomiskt, är norskt med referenser till ett flertal skandinaviska och utländska fartyg. Helt nya toalettstolar har installerats i passagerartoaletterna och från dessa leder rörsystem med vacuumpumpar ned till en tank i lastrummet Alla rör har lagts så osynligt som möjligt och inte mycket av ingreppen kommer att märkas, förutom givetvis i lastrummet. För att även tillåta en fungerande toalett vid de tider, då ångaren är stillaliggande och pumpar inte är i drift, har besättningstoaletten blivit flyttad föröver till den så kallade båtsmansskrubben. Här finns nu en modern snålspolande stol med direkt fall ner till uppsamlingstanken i lastrummet.


Musealt 
Rent musealt sett återgår besättningstoaletten nästan till ursprunglig plats ombord. Där den numera är förlagd fanns i begynnelsen ett litet biljettkontor. Strax för om detta en toalett, där vi numera har dusch. Där den nya städskrubben är belägen (vår tidigare besättningstoalett) fanns i fartygets tidiga år just en städskrubb fast mindre. Enligt beräkning skall toalettrummet i sin helhet, ha en kapacitet om cirka 2000 spolningar och denna bör räcka flera resor. Givetvis kommer nu krav att ställas på bland andra maskinpersonalen vad gäller övervakning, beställning av tömning och annat. I fortsättningen kommer även kostnaderna för tömningar som tillägg till det rejäla ingrepp i kassan, som vi nödgats ta för hela denna kombinerade installation. 


I maskin... 
Förutom dessa omfattande arbeten rådde stor verksamhet hela vintern i maskinrummet. Till allt vanligt underhållsarbete, som årligen är nog så grundligt, renoverades brännarna och ett nytt oljematningssystem till dessa utfördes i enlighet med instruktioner från företag i branchen. Det från tidigare år konstruerade pumpbordet vid eldaredurken med alla sina kranar och ventiler, har tagits bort och all armatur är numera placerad på styrbords sida på bättre och mer diskreta platser. Med dessa arbeten har en viss museal effekt uppnåtts. De gamla oljebrännarna, som byttes ut för flera år sedan, var mycket bullersamma och de nya är mycket tystare. Efter vinterns arbeten blir Ijudnivan kanske ännu lägre och framledes blir Ijudnivån kanske ännu lägre. Dock, bruset från stora luftfläkten till det forcerade draget finns kvar. De tre små ångmaskinerna till genoratorn, cirkulationspumpen och luftfläkten fick även de en grundlig översyn. Alla dessa moment är tunga jobb, som ordnades av de aktiva i maskin. 


... och på däck 
Ett stort.antal plankor byttes ut på det av väder och slitage hårt åtgångna promenaddäcket. Dessförinnan gjordes en omfattande förnyelse av de underliggande, illa rostskadade stringerplåtarna. Hela däcket har efter den delvisa förnyelsen i sin helhet slipats nåtats och oljats flera gånger på gammaldags vis med Iinolja. På undensidan, i caféterian har de nya trävita plankorna laserats i samma nyans som de äldre. Däckshusen i teak började vi redan förra året att renskrapa och olja flera gånger. Detta fortsatte vi med. Alla soffor på promenad- och akterddäcken monterades ned och förvarades i kajskjul, där de renskrapades och oljades flera gånger. 


Skrovet
Skrovet rostskyddsmålades och vitmålades fläckvis med två lager. I flera utrymmen ombord förekom rostknackning och grundlig målning Bryggfronten i teak skrapades och oljades redan före vintern. De sedan flera år pågående omfattande elarbetena avslutades och besättningen har fått vänja sig vid en och annan flyttad kontakt. Högtalaranläggningen skall förhoppningsvis fungera dels för guidning dels för välkomsthälsning samt för viktiga meddelanden. Ångaren låg under hela vintern hos Gotenius Varv på Ringön och vi är varvet stort tack skyldiga för all välvillighet. Träarbetena på däck liksom elarbetena och dem på brännarsystemet har utförts av entreprenörer. Sällskapets medlemmar har utfört rivning, rostskyddsmålning, teakarbete, slutmålning samt allt maskinarbete. Under arbetenas gång såg fartyget ut, som ett bättre begagnat slagfält. ”Vinterbesättningen” frågade sig åtskilliga gånger om detta verkligen skulle bli en fungerande ångbåt igen. 

Första maj kom med sedvanlig invigningstur och allt fungerade! Varje år lika förunderligt! 


Charles de Serves. 

Källa: Tidningen Ångbåten nr 89, Mars 1997
 

Vinterarbeten 91 - 92

Inredningen demonteras 
Under de två första veckorna i augusti 1991 demonterades all inredning i salongerna på övre däck. Endast röksalongen lämnades orörd, men fick istället bli upplag för inredning från de andra utrymmena. Med inredning menas här möbler, listverk och belysningsarmaturer. I damsalongen demonterades all björkpanel på skotten. Den fina originalspegeln visade sig vara tillverkad i Paris våren 1914 enligt tillverkarens etikett. 


Båtdäcket skrotas 
Efter förhalning till Gotenius, demonterade varvet all utrustning som skulle bevaras från båtdäcket. Aktermasten var rötskadad i nederkant och kasserades därför. Innertaken av spontade furubrädor revs ner och blottlade däcksbalkar och undersidan av båtdäcket. Både balkar och båtdäcket såg betydligt bättre ut än befarat. Båtdäcket kapades tvärskepps i mindre delar, separerades från däckshus och takstöttor och lyftes bort. Med lyftet följde i stort sett hela det gamla elsystemet. 


Nytt aluminiumtak 
För varvet vidtog nu arbetet med att bygga en ny balkkonstruktion av galvaniserade stålprofiler som nitades ihop. Av de gamla originalbalkarna behölls endast några meter långskepps akter om däckshuset. Över däckshuset lades sedan ett tak av aluminiumplåt. De gamla skylighten i salongerna monterades på plats och vi hade nu hunnit fram till mitten av oktober. Övriga delar av båtdäcket, som skulle vara direkt synligt underifrån, skulle täckas med nytt trä. Det gamla båtdäcket var av pärlade furubräder. Av någon anledning valde styrelsen istället att beställa lärkträ, trots muselkornmitténs protester. Kvalitén på det nya virket var ytterst tveksam och halva partiet var oanvändbart. Nytt lärkträ fick istället beställas från Danmark, vilket försenade arbetena väsentligt. Andra arbeten pågick dock ombord. Varvet fick i uppdrag att blästra och vitmåla skrov och överbyggnadens sidor. På fördäck förnyades några dåliga däcksplankor. 


Roderarbeten 
Den gamla roderstopparen var skadad efter sommarens seglation. Roderstopparen, som sitter på hjärtstocken strax ovanför promenaddäcket, har funktionen att hindra för stora roderutslag. Eftersom vi har helt manuell styrning är det viktigt att vid backgång ha rodret i något ändläge, eftersom det inte går att hålla rodret med enbart muskelkraft. Tappar man ratten under backgång kan t ex roderstopparen skadas. I samband med detta arbete upptäcktes att hjärtstocken var krökt och BOHUSLÄN dockades för kontroll av akterskeppet. Det visade sig då att skäddan var krökt efter en grundstötning under sommaren. Efter riktning av skädda och hjärtstock samt nytillverkning av roderstoppare kunde båten sjösättas. 


Stora elarbeten 
För att återgå till båtdäcket så nytillverkades maskinskylightet i nitat utförande. De gamla dagljusventilerna med sina mässingsramar överflyttades till det nya skylightet. I salongerna vidtog arbetet med m sätta upp takreglar och isolera taket med mineralull och diffusionsspärr. För det nya elsystemet drogs plaströr taket där sedan elkablarna förlades. Därefter snickrades innertaken av råspont på plats. Taken fick dock justeras några gånger innan rätt takhöjd erhölls för att få den gamla inredningen att passa. Våra egna elkillar fick nu ett styvt jobb med att montera elcentraler och koppla ihop elsystemet. 


Inredningsarbeten i salongerna 
Under vintern hade nya tapeter till matsalongen beställts. Med en bit originaltapet som hjälp lyckades Engelska Tapetmagasinet att få fram en mycket snarlik tapet i rätt röd nyans. Den hade dessutom troligen samma tillverkare som originaltapeten! Taken i salongerna hade ursprungligen varit klädda med en tapet av småmönstrad pegamoid. Detta hade vi läst oss till i boken Fartygsinteriörer, författad av inredningsarkitekten Otto SchuIz, som hade i uppdrag att rita inredningen på övre däck när BOHUSLÄN byggdes. När vi hade monterat ned laminattakskivorna i damsalongen, fanns smala remsor av den gamla taktapeten kvar under de yttre taklisterna. Med dessa som förlaga beställde vi nya taktapeter hos Lim- och Handtryck. Det gick dock inte att tillverka tapeten på samma sätt som den ursprungliga. Vi fick nöja oss med reliefmönster i acrylatfärg på pappersark istället för linoljekitt på pappersrulle. Mönstret är dock exakt lika det ursprungliga. Färgen är benfärg i damsalong och matsalong och vit i övriga utrymmen. Eftersom originaltaklisterna i damsalongen och matsalongen var ersatta med andra redan när vi tog över BOHUSLÄN 1965, fick nya taklister tillverkas, varefter de målades i samma färg som taktapeten. Skotten i vestibulen och tamburerna var ursprungligen klädda med japanväv. Någon japanväv har vi dock inte lyckats uppbringa, istället har vi valt en galonväv i beigebrun nyans som passar fint till listverket i valnöt. I avvaktan på att innertaken skulle justeras till rätt höjd revs de gamla mattorna och golvmasoniten i tamburer, pentry, mat- och damsalongen. Däcken slipades för att få bort ojämnheter och ny golvmasonite lades på plats. Ångvärmeledningen demonterades och rören förnyades, medan radiatorerna behölls. 


Nya fällbara bänkar 
Under vintern pågick tillverkning av nya fällbara bänkar till mellandäck. Som förebild användes Eriksbergsbyggda BJÖRKFJÄRDEN, som har samma modell på bänkar som BOHUSLAN ursprungligen haft. De gamla livbältslådorna hade ursprungligen stått på det tidigare öppna akterdäcket. Alla övriga livbältslådor reparerades, slipades och oljades. I köket lyftes spisen för att kunna reparera underliggande plåt. Inredningen i köket kompletterades och slutligen målades köket. 


Slutspurten 
Den 28 februari återkom BOHUSLÄN från Gotenius Varv till Stenpiren. Båtdäcket var nu klart och täckt med takpapp. Styrledningar, aktermast och livbåtar var på plats. Inredningsarbetena i salongerna gick trögt. Det berodde dels på att det inte fanns tillräckligt med kunniga medlemmar för tapetsering och återmontering av gamla inredningsdetaljer och dels på att arbetet var mycket tidsödande. Det är inte helt lätt att återmontera inredning när inte de gamla måtten stämmer längre. Det går inte att göra en sådan här jätteombyggnad och tro att allt skall bli exakt som tidigare. Genom att BOHUSLÄN var så försenad från varvet, leverans hade utlovats i oktober, förväntades närmast orimliga arbetsinsatser av vissa medlemmar för att få båten klar i tid. Man kan inte påstå att kamratskapet ombord mår bra av sådana förväntningar av arbetsinsatser som man hamnat i utan egen förskyllan. Dock, inför provturen den 1:a maj, såg ångaren representabel ut och det mesta av inredningen var på plats. En proffsmattläggare hade lagt nya blågrå linoleummattor och provtursgästerna kunde säkert inte ana tidigare vedermödor. På fördäck hade den nyrenoverade nedgångskappen till skansen kommit på plats, efter att ha varit ilandtagen sedan bytet av fördäck 1976. Trevligt och praktiskt att kappen åter är på plats. 


Maskinarbeten 
För att återgår till vinterns arbeten får vi inte glömma bort maskinavdelningen. Där var allt klart till den tekniska provturen, som gjordes redan den 25 april. Dessförinnan hade sedvanlig översyn av maskineri och panna gjorts. På huvudmaskinen hade högtryckscylinderns packbox justerats för att uppnå bättre tätning. Ett mycket synbart resultat av vinterns arbetsinsatser är målningen av maskineriet, där alla maskingröna partier återfått den ursprungliga gråfärgen. Även bordläggning och maskinkapp har målats, vilket har förhöjt utseendet väsentligt.
 

Vinterarbeten 2000-01

Nu lägrar sig höstmörkret och regndagarna är många. BOHUSLÄN har förhalats till sin vanliga vinterliggeplats, och gångbord och brygga har täckts med gröna och vita presenningar.

Nu har rutinerna infunnit sig, och tisdagar och torsdagar kommer ett gäng "gubbar" för vinterpyssel. Det är nästan samma personer år från år som är ombord för några timmars arbete. Ibland är vi upp till tio stycken, men oftast färre. Frampå vårkanten brukar det bli fler, och då kommer även "däckare". Just nu är vi mest maskingubbar.

Varje höst görs det listor på jobb och reparationer som bör göras. Vissa aktiviteter är ständigt återkommande som just vintertäckningen, inkoppling av vintervärme, slamsugning och spolning av kölen, rengöring i pannan på vattensidan, sotning av tuber och flamugn samt dränering av maskin, pumpar och rör.

Läs mer...

 
Fler artiklar...